Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

Ochrona powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami

starostwoPotrzeba ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczaniami to jeden z powszechnie obecnie poruszanych problemów współczesnego świata. Szczególnie w sezonie grzewczym staje się ono wyzwaniem. W celu polepszenia jakości powietrza, którym na co dzień przecież oddychamy, wprowadzany jest szereg regulacji prawnych. Na terenie strefy kujawsko-pomorskiej, w tym na obszarze powiatu bydgoskiego obowiązują obecnie następujące programy ochrony powietrza, przyjęte przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

  1. Program ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz poziomu docelowego dla arsenu – aktualizacja, przyjęty Uchwałą nr XXVIII/494/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r.
  2. Programu ochrony powietrza dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego ze względu na przekroczenia wartości docelowych benzo(a)pirenu, przyjęty Uchwałą nr XIX/349/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r.
  3. Programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5, przyjęty Uchwała nr XXXVII/622/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2017 r.

Każdy z w/w programów wyznacza określone cele i zadania w walce o czystsze powietrze, zwracając szczególną uwagę na potrzebę edukacji Mieszkańców powiatu, w tym dzieci i młodzież. Mając na uwadze dbałość o stałe zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, Starosta Bydgoski opracował ulotkę informacyjną dotyczącą tych jakże istotnych zagadnień. Zapraszamy do zapoznania się z jej treścią.

Jednocześnie przypominamy, że Gmina Koronowo również podejmuje działania mające na celu polepszenie jakości powietrza, m.in. poprzez udzielanie dotacji celowej z budżetu gminy do wymiany źródła ogrzewania opalanego paliwem stałym na ekologiczne urządzenie grzewcze. Zasady udzielania dotacji oraz warunki konieczne do jej przyznania określają Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie, tj.:

- Uchwała nr XXXIV/276/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania o jej udzielenie

http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/#/legalact/2016/3886/

- Uchwała nr XLII/326/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu podstępowania o jej udzielenie:

http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/#/legalact/2017/993/

Wniosek do pobrania tutaj:

http://www.bip.koronowo.pl/?cid=425&bip_id=3413

Zachęcamy również do zapoznania się z bogatą ofertą dofinansowań do przedsięwzięć proekologicznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu:

http://www.wfosigw.torun.pl/strona-1-serwis_beneficjenta.html

Pin It