Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

Burmistrz Koronowa zwraca się do Rolników, o zachowanie szczególnej uwagi podczas wykonywanych prac polowych aby nie zaorywać urządzeń wodnych tj. m.in. rów melioracyjny, staw wodny, itp. Zaoranie urządzenia wodnego powoduje wyłącznie złe skutki, co w konsekwencji prowadzi między innymi do podtopień i zalewania pobliskich nieruchomości.


Zgodnie z art. 192 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 poz. 2233 ze zm.), zakazuje się niszczenia lub uszkadzania urządzeń wodnych, kto zaś nie stosuje się do w/w zapisu, zgodnie z art. 477 pkt 7 podlega karze grzywny.

Dodatkowo należy pamiętać, iż zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 wyżej cytowanej ustawy przepisy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji. W związku z powyższym zgodnie z art. 389 pkt 6, aby dokonać likwidacji urządzenia wodnego, należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne z PGW Wody Polskie.

Zgodnie z art. 191 w przypadku nienależytego utrzymywania urządzenia wodnego, którego następstwem jest zmiana funkcji tego urządzenia lub szkodliwe oddziaływanie tego urządzenia na wody lub grunty, organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych na wykonywanie urządzeń wodnych z urzędu lub na wniosek, mając na uwadze, że korzystanie z wód nie może powodować pogorszenia stanu wód i ekosystemów od nich zależnych, marnotrawstwa wody lub energii wody, a także nie może wyrządzać szkód, może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi tego urządzenia przywrócenie poprzedniej funkcji tego urządzenia, wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom lub likwidację szkód.

Bardzo proszę Rolników o zastosowanie się do powyższych zasad, w celu utrzymania urządzeń wodnych na terenie naszej gminy w jak najlepszym stanie, co spowoduje uniknięcie licznych konfliktów związanych z zalaniem sąsiednich nieruchomości.

 

Informacja: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią. Urząd Miejski w Koronowie

 

Pin It