Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

Przypominamy, iż zgodnie z art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021 r., poz. 624 ze zm.) utrzymanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy – do tej spółki lub tego związku spółek wodnych.

Właściciele gruntów powinni mieć na uwadze, iż aby urządzenia melioracji spełniały swoje zadania, muszą być utrzymywane w należytym stanie oraz oczyszczane w taki sposób, aby zachowana była ich przepustowość.

W związku z powyższym przypominamy o konieczności corocznej konserwacji urządzeń melioracyjnych, w szczególności:

-  czyszczenia rowów i rurociągów drenarskich,

- wykaszania i wygrabiania skarp rowów,

- odmulania dna koryt rowów,

- utrzymywania drożności wylotów rurociągów drenarskich,

- oczyszczania osadników studni drenarskich zlokalizowanych na trasie rurociągów melioracyjnych.

Prace konserwacyjne powinny być prowadzone każdego roku – jesienią oraz wiosną w celu umożliwienia odpływu wód opadowych i roztopowych oraz w okresie letnim, w zakresie wykaszania roślinności porastającej koryta urządzeń.

Niewywiązywanie się z tego obowiązku powoduje wyłącznie złe skutki, prowadzi między innymi do podtopień i zalewania posesji, a zarośnięte  i zamulone rowy nie odprowadzają wtedy nadmiaru wód, przez co tworzą się zastoiska powodujące podtapianie przyległych gruntów.

 

Informacja, zdjęcie: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią, Urząd Miejski w Koronowie

Pin It