Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

W związku rozpoczęciem prac nad Uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2022 r., jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do przedłożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, informacji o planowanej uprawie wspomnianych roślin na obszarze danej gminy.

Wobec powyższego prosimy zainteresowane podmioty o pisemne zgłaszanie do Urzędu Miejskiego w Koronowie, w terminie do 10 listopada 2021 r., informacji o planowanych uprawach maku lub konopi włóknistych na terenie gminy Koronowo.

W powyższym zgłoszeniu należy podać:
1. imię i nazwisko lub nazwę podmiotu zgłaszającego.
2. miejsce zamieszkania lub adres siedziby zgłaszającego.
3. dane kontaktowe: nr telefonu, adres e-mail.
4. wskazanie gatunku uprawy (mak, konopie włókniste).
5. lokalizację uprawy – nr działki ewid. i obręb, zgodnie z danymi Ewidencji Gruntów i Budynków.
6. powierzchnię uprawy w ha.


UWAGA! Zgłoszenie zamiaru założenia uprawy maku lub konopi włóknistych nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na uprawę tych roślin, a tym samym nie jest tożsame z wydaniem decyzji zezwalającej na uprawę.

 

67

 

Informacja: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią, Urząd Miejski w Koronowie

 

Pin It