Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

Burmistrz Koronowa przypomina o obowiązku składania oświadczeń przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Wszyscy właściciele nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 zlokalizowanych na terenie gminy Koronowo, ze zmniejszoną retencją terenową przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej, są zobowiązani do podawania informacji zgodnie z formularzem oświadczenia (do pobrania w BIP Koronowo – karta usług nr 99), w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

Oświadczenie można przesłać na adres: Urząd Miejski w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1, 86 – 010 Koronowo lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym (pok. nr 1).

Po uzyskaniu i zweryfikowaniu danych spełniających warunek naliczenia ww. opłaty tut. urząd prześle stosowną informację o jej uiszczeniu, zawierającą także sposób obliczenia tej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację na wskazany rachunek bankowy.

Podstawa prawna

Art. 269 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, wprowadził obowiązek uiszczenia opłaty za usługi wodne, w tym za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej, na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
Do ponoszenia opłaty obowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
zobowiązane są do uiszczania ww. opłaty za usługi wodne, zwanej opłatą retencyjną.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ww. ustawy, wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2, wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne, za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne, wynoszą:
1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok,
2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
– do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
– od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
– powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

Zgodnie z art. 269 w/w ustawy z opłaty retencyjnej zwolnione są:
– jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód,
– kościoły i inne związki wyznaniowe,
– urzędy morskie.

Zgodnie z art. 552 ustawy – Prawo wodne podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne będą składały oświadczenia w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

Informacja: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią, Urząd Miejski w Koronowie

 

Pin It