Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

Gmina Koronowo przystąpiła do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Koronowo na lata 2022-2025”. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zwany dalej PGN, realizowany będzie z wykorzystaniem informacji zebranych od przedsiębiorców i mieszkańców w ramach ankietyzacji.


PGN to strategiczny dokument, który wyznacza kierunki dla Gminy w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię, gospodarka odpadami. Dokument ten wyznaczy konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii zarówno dla sektora publicznego jak i przede wszystkim dla mieszkańców i przedsiębiorców. Plan będzie ściśle związany z realizacją zapisów programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych. Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.


Wykonawcą PGN dla Gminy Koronowo jest Pomorska Grupa Konsultingowa S.A., z siedzibą w Bydgoszczy, 85-059, ul. Unii Lubelskiej 4c; www.pgksa.pl


Ankiety można składać do 24 stycznia 2022 r. za pośrednictwem Internetu – wersja on-line dostępna pod adresem:

1) Ankieta dla mieszkańców, https://forms.gle/22REdDHm3enutvNR6

2) Ankieta dla przedsiębiorców, https://forms.gle/EXu6NRtCPMJw6cvS6

Jeżeli planują Państwo inwestycję (np. wymiana źródła ciepła), prosimy również o wypełnienie dołączonej Karty Zgłoszenia Projektu.

 

Informacja: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią, Urząd Miejski w Koronowie

 

Pin It