Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

Azbest 2021 1

Gmina Koronowo podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umowę na dotację w ramach „Programu Priorytetowego azbest 2021-2023” na zadania polegające na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo.


Dotacji podlegają koszty kwalifikowane, obejmujące wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Zabezpieczenie połaci dachowej po demontażu pokrycia dachowego zawierającego azbest przez wykonawcę leży po stronie wnioskodawcy. Nowe pokrycie dachowe należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.

Gmina wyłania w procedurze przetargu wykonawcę, który dokona demontażu i/lub zebrania odpadów azbestowych oraz przekaże je do unieszkodliwienia na uprawnione składowisko. Terminy wykonania prac na poszczególnych nieruchomościach zostaną ustalone pomiędzy wykonawcą a właścicielami nieruchomości.

Wnioski można składać w trybie ciągłym w Urzędzie Miejskim w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, pok. nr 1. Wnioski z załączoną dokumentacją będą rozpatrywane w ramach posiadanych środków finansowych i realizowane w latach 2022-2023 w kolejności złożenia.

Formularze wniosków z wykazem wymaganych dokumentów oraz szczegółowe informacje o dofinansowaniu do pobrania na stronie https://www.koronowo.pl/srodowisko/gospodarka-odpadami/azbest lub w Urzędzie Miejskim w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1.

Informacje/dokumenty wymagane do wniosku:
• seria i nr dowodu osobistego; numer PESEL lub NIP (rolnicy, przedsiębiorcy),
• nr działki ewidencyjnej, na której zlokalizowany jest obiekt budowlany lub zmagazynowane są wyroby azbestowe,
• numer księgi wieczystej nieruchomości,
• ilość płyt azbestowych oraz ich wymiary (niezbędne do skalkulowania ilości wyrobu) lub ilość wyrobów w m2 lub kg.
• dokumentacja z organu administracji architektoniczno-budowlanej, tj. Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy: decyzja o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę, zgłoszenie robót budowlanych/budowy, rozbiórki – w zależności od zakresu prac lub zaświadczenie o braku konieczności dokonywania zgłoszenia (dokument może zostać uzupełniony po złożeniu wniosku),
• zgoda Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (jeśli jest wymagana),
• pisemna zgoda Prezesa/Zarządu ROD – w przypadku altany działkowej położonej na terenie ogrodów działkowych,
• wszystkie dokumenty dotyczące przyznanej pomocy de minimis/de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - z trzech ostatnich lat podatkowych (przedsiębiorcy/rolnicy),
• UWAGA: wnioskodawca musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości objętej wnioskiem.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią, Pl. Zwycięstwa 1, pok. nr 5 (parter), tel. (52) 3826-421.

Pin It