Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Koronowo realizowany jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.

Na podstawie obowiązującego w Polsce prawa, podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania do regionalnej  instalacji  przetwarzania  odpadów komunalnych. Na terenie Gminy Koronowo nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Wszystkie odpady zgodnie z zawartymi umowami przekazywane były następującym firmą:

  • REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o. – odpady wielkogabarytowe, zmieszane odpady opakowaniowe, opakowania ze szkła; odpady ulegające biodegradacji, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z papieru i tektury, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne; Zmieszane odpady z betonu i gruzu ceglanego
  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „RM” Bożena Maćkiewicz – Odpady betonowe oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
  • YUCON Sp. Z o.o. - Zmieszane odpady z betonu i gruzu ceglanego
  • Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.- Odpady komunalne zmieszane,
  • TMSZ Tomasz Ritter - Odzież
  • REMECO Sp. z o.o. – Zużyte opony
  • Centrum Onkologii, Zakład Utylizacji Odpadów Medycznych – Leki i inne
  • MB Recykling Sp. Zo. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. K. - , Urządzenia zawierające freony, Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne; Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, Baterie i akumulatory łącznie z akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602 lub 160603 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,
  • Green Offis Ecologic Sp. Z o.o. oddział w Łomazach - Urządzenia zawierające freony, Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne;
  • PCB TECH Sp. Z o.o. - Urządzenia zawierające freony, Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne;

 

Pin It