Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

koperta

 

Burmistrz Koronowa ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021 w zakresie:

1. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

3. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
4. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Rozstrzygnięcie - Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.30.2021 z dnia 1 marca 2021 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.bip.koronowo.pl (Zakładka Organizacje pozarządowe - zdrowie, sport).

Wzór korekty i sprawozdania znajduje się tutaj

Pin It