Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

Dnia 1 września 2021 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Toruniu o powierzenie grantu na realizację inwestycji pn. ,,Wyposażenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Koronowie w ładowarkę przeznaczoną do selektywnej zbiórki odpadów z terenu gminy".

Przedmiotem umowy był zakup i dostawa ładowarki teleskopowej wraz z osprzętem na potrzeby PSZOK w Koronowie oraz zakup i dostawa tablicy informacyjnej w ramach działań promocyjnych i edukacyjnych.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa usług z zakresu infrastruktury poprzez stworzenie nowoczesnego i kompleksowego systemu gospodarowania odpadami selektywnie zbieranymi na terenie gminy Koronowo.

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

 • Podwyższenie jakości infrastruktury GPSZOK dla mieszkańców Gminy Koronowo.
 • Zapewnienie odpowiedniego standardu oraz jakości infrastruktury decydującej o konkurencyjności oraz poprawiającej atrakcyjność inwestycyjną gminy.
 • Zwiększenie ochrony wykorzystania walorów kulturowych i przyrodniczo-krajobrazowych.
 • Zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowisku odpadów.
 • Zwiększenie ilości surowców wtórnych odzyskanych z odpadów dzięki procesowi segregacji.
 • Poprawa efektywności systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
 • Ograniczenie ilości „dzikich wysypisk".
 • Zwiększenie świadomości społeczeństwa nt selektywnej zbiórki.

Efektem wdrożenia planowanego projektu dotyczącego systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Koronowo zamieszkałej przez 20 260 mieszkańców w tym mieszkańców Miasta Koronowo w którym zlokalizowany jest PSZOK w ilości: 11 089 osób będzie:

 • uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami,
 • usprawnienie segregacji odpadów u „źródła"
 • osiągnięcie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu,
 • zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców, czego efektem będzie większe zdyscyplinowanie społeczeństwa,
 • wyeliminowanie powstawania dzikich wysypisk odpadów,
 • zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowisko odpadów.

Odbiór ładowarki teleskopowej nastąpił w dniu 29.12.2021. r. natomiast tablicy informacyjnej w dniu 16.12.2021 r. Całkowita wartość zadania to 494.460,00 zł

Zadanie jest dofinansowane w wysokości 345.950,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działanie 4.2 Gospodarka odpadami Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

1644503454094

1644503454124

baner ue

 

Informacja: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.

Pin It