Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

prom2022

Przedstawiamy harmonogram funkcjonowania Promu Koronowo w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn – Lubiewo – Cierplewo – Sokole Kuźnica w sezonie żeglugowym w roku 2022.

Informujemy, że w związku z planowanymi pracami serwisowymi, które mają zostać wykonane w centrali telefonicznej urzędu, w środę 6 kwietnia br.mogą wystąpić problemy związane z dodzwonieniem się do Urzędu Miejskiego w Koronowie.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umożliwia młodym rolnikom ubieganie się bezzwrotną premię z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór wniosków potrwa od 31 marca do 29 maja 2022 roku.

Od 1 kwietnia 2022 r. ruszył nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa na realizację celów statutowych Kół Gospodyń Wiejskich.

Przypominamy, iż zgodnie z art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021 r., poz. 2233 ze zm.) utrzymanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy – do tej spółki lub tego związku spółek wodnych.

Przypominamy, iż należy zrealizować ustawowy obowiązek polegający na złożeniu do Urzędu Miejskiego w Koronowie oświadczenia będącego podstawą naliczenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2.

OPŁATĘ PONOSZĄ:
Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
• właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
• posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
• użytkownikami wieczystymi gruntów,
• posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

- które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w system kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.
Wzór oświadczenia znajduje się w poniższym linku:
http://www.bip.koronowo.pl/?bip_id=12302&cid=618
OPŁATY:
Wysokość opłaty ustala burmistrz oraz przekazuje podmiotowi obowiązanemu do ponoszenia opłaty w formie informacji, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty.
TRYB ODWOŁAWCZY:
Podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty za usługi wodne, któremu przekazano informację o naliczonej opłacie za usługi wodne może złożyć reklamację, jeżeli nie zgadza się z jej wysokością w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje wykonania obowiązku zapłaty. W razie uznania reklamacji zostanie przekazana nowa informacja zawierająca także sposób obliczenia opłaty za usługi wodne. W razie nieuznania reklamacji zostanie określona wysokość opłaty za usługi wodne w drodze decyzji.
PODSTAWA PRAWNA:
• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.)
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm. t. j.)
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA:
Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią, pokój nr 11.
NUMER TELEFONU:
+48 52 38 26 441
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA:

Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

 

Informujemy, że w terminie 1 - 30 kwietnia 2022 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Mąkowarsko w sprawie podziału sołectwa na dwa sołectwa – Mąkowarsko obejmujące obszar miejscowości Mąkowarsko oraz Sokole Kuźnica obejmujące obszar miejscowości Sokole Kuźnica.

Termin kwalifikacji dla mężczyzn z terenu gminy Koronowo: 12.04-20.04.2022 r., dla kobiet: 18.05.2022 r.

Miejsce stawiennictwa: Powiatowa Komisja Lekarska w Bydgoszczy, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek główny)