Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

Uchwala nr XVI/177/08
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 stycznia 2008 roku
w sprawie ustanowienia w gminie Koronowo roku 2008 Rokiem Cystersów.

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, a 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218) uchwala się co następuje:

 

§ 1

1. Dla uczczenia 910 rocznicy powstania Zakonu Cystersów, 720 rocznicy przybycia cystersów do Koronowa oraz 640 rocznicy nadania za ich przyczyną praw miejskich naszej miejscowości, ustanawia się w Gminie Koronowo rok 2008 „Rokiem Cystersów".
2. Burmistrz zorganizuje uroczyste obchody Roku w ramach imprez 640-lecia nadania praw miejskich dla Koronowa.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Koronowo.

UZASADNIENIE

Koronowo wraz z Byszewem jest znaczącym punktem w Pomorskiej Pętli Szlaku Cysterskiego oraz całego Szlaku Cysterskiego w Polsce. Wokół tej tematyki powstaje wciąż wiele inicjatyw, które sprzyjają rozwojowi miejscowości leżących na Szlaku Cysterskim, w tym także samego Koronowa. Rok 2008 będzie wyjątkowym dla naszej gminy, w związku z rocznicami, o których mowa w uchwale.

W Koronowie odbędzie się szereg imprez kulturalno – promocyjnych, dotyczących dziedzictwa kulturowego Cystersów.
Mając na uwadze dalszy rozwój turystyki, promocję Koronowa oraz potrzebę utrwalania dziedzictwa kulturowego szarych mnichów, dzięki którym nasza miejscowość uzyskała prawa miejskie, ustanowienie roku 2008 „Rokiem Cysterskim" jest uzasadnione.

Pin It